Vedtekter

Nedfelt i våre stiftelsesdokumenter og vedtekter har vi noen visjoner og formål for vårt arbeid/innsats:

Utdrag fra PSO vedtekter

Organisasjonens formål er å:
2.1. Være en interesse- og medlemsorganisasjon for personer med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, sikkerhetsrådgivere, sikkerhetssjefer, operative ledere, beredskapsansvarlige, sikkerhetsvakter, vektere, ordensvakter, ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap. Være en interesse- og medlemsorganisasjon for virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt.
2.2. Arbeide for å være en aktuell/foretrukket interesse- og medlemsorganisasjon som skal være synlig og tydelig, og bidra til utvikling av gode løsninger og samle, koordinere og fremme synspunkter og forslag, samt holde et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle fagområder/bransje.
2.3. Yte medlemmer bistand og assistanse, tilby et attraktivt nettverk og fellesskap, samt arbeide for gunstige medlemsfordeler.
2.4. Være en samfunnsnyttig organisasjon og ressurs for samfunnet på lokalt, fylkes og nasjonalt nivå ved og tilby mannskaper til hjelpearbeid, sikkerhet/assistanse tjenester, humanitært og kriminalitetsforebyggende arbeid og innsats m.m. basert på frivillig innsats.
2.5. Bidra med og styrke arbeidet for et tryggere samfunn innenfor aktuelle fagområder gjennom faglige innspill, dialog, samarbeid, bevisstgjøring, kommunikasjon og forebyggende tiltak m.m.
2.6. Arbeide for private og bedrifts-medlemmenes felles interesser, samt og være en aktør som kan tale medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og næringslivet.
2.7. Tilby kompetanse gjennom bl.a. kurs, spesialkurs, foredrag, konferanser, aktiviteter, artikler, rådgivning m.m. innenfor organisasjonens relevante fagområder.
2.8. Ivareta organisasjonens medlemmer og tilby fagutvikling, kompetanseheving, aktiviteter, arrangementer, juridisk, faglig og teknisk bistand samt veiledning og rådgivning. Bevare kameratskapet og fremme sikkerhets- og serviceyrket.
2.9. Være en aktiv og profesjonell organisasjon som samarbeider innen alle relevante fagområder med offentlige myndigheter, etater, institusjoner, private og offentlige virksomheter å andre organisasjoner og foreninger samt med personer og/eller foretak som tilbyr ulike former for sikkerhetstjenester, vakttjenester, redningstjenester, beredskapstjenester, informasjonsinnhenting, privatetterforskning, konsulenttjenester, assistanse- og bistandstjenester og med andre relevante tjenester og virksomheter.
2.10. Være et kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter, privatmedlemmer og eksterne målgrupper. Det skal tilbys god medlems service. Private og bedrifts-medlemmer skal oppleve økt nytte ved å stå tilsluttet PSO. Ivareta felles faglige interesser, og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle fagområder.

Generelle bestemmelser i PSO:

 • PSO er en landsomfattende uavhengig, frittstående, ideell, selveiende og juridisk selvstendig organisasjon.
 • PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon for enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet. PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon for ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid, herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Alt personell tilknyttet PSO har taushetsplikt.
 • Alle personer over 20.år kan søke om medlemskap i PSO. Både menn og kvinner.
 • Alle virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt søke om bedrifts medlemskap.
 • Alle personer og bedrifter tilknyttet PSO må rette seg etter organisasjonens vedtekter og etiske retningslinjer.
 • PSO fraskriver seg alt ansvar ovenfor medlemmer som eventuelt pådrar seg rettslige eller økonomiske saker.
 • PSO tar avstand fra lovbrudd og ulovlige/straffbare aktiviteter som strider mot norsk lov.
 • Enkeltpersoner som er straffedømt eller ikke har tilfredsstillende vandel kan verken melde seg inn i PSO eller påta seg verv.
 • Dersom man allerede er medlem og man blir straffedømt i ettertid under medlemskap skal det umiddelbart behandles av styret fortløpende for nærmere avgjørelse om medlemskapet kan fortsette eller ikke. Samme regler gjelder for tillitsvalgte.
 • Klager på vedtak eller beslutninger utført og behandlet av PSO kan påklages skriftlig innen 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Skriftlig klage sendes til PSO`s enhver tid gjeldene postadresse eller e-post.

Etiske retningslinger_PSO