Styremedlem

PSO har stadig behov for å knytte til seg personer som kan delta i den administrative og operative tjenesten ved organisasjonen. Man må være medlem av PSO for å kunne påta seg verv/stilling.

Alt personell og mannskaper i PSO er frivillige medlemmer av organisasjonen. Som frivillig medlem i PSO for du muligheten til å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

For og bli styremedlem i PSO må personer dokumentere relevant utdanning eller kompetanse, arbeidserfaring og tilfredsstille eventuelle offentlige krav og være godkjent av utvalget/komiteen i PSO. Utvalget foretar en helhetsvurdering av aktuelle kandidater som søker medlemskap og det er til enhver tid kun utvalget/komiteen som kan godkjenne og innvilge medlemskap. Utvalget/komiteen foretar en helhetsvurdering og legger spesielt vekt på personlig skikkethet. Intervju kan også være aktuelt i forbindelse med søknad om medlemskap.

PSO ønsker personer som har et samfunnsengasjement og som brenner for frivillighet. Videre ønsker PSO personer med relevant erfaring/kompetanse og gjerne med fordypning og erfaring innenfor flere relevante fagområder. Personer med erfaring/kompetanse fra forsvaret, politiet, sikkerhetsbransjen, rednings- organisasjoner, brann og redningstjenesten m.fl er en fordel. Annen relevant utdanning og erfaring er også av interesse. Ledererfaring vil bli vektlagt.

Ved søknad om styremedlem vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, god muntlig og skriftlig og framstillingsevne samt mulighet til å prioritere arbeid/tjeneste for organisasjonen ved behov.

Ved søknad om opptak som styremedlem vil man automatisk søke om personlig medlemskap også. Da det kreves at man først er godkjent som medlem i organisasjonen.

Søknad om opptak som styremedlem:

Under henvisning til de ovenfor gitte opplysninger, søker jeg om å bli tatt opp som styremedlem av PSO. Jeg bekrefter at gitte opplysninger i denne søknaden er korrekt, og samtykker til at PSO kan innhente og kontrollere oppgitte opplysninger. Jeg vedtar å følge organisasjonens vedtekter og etterleve de etiske retningslinjer samt å godta de vedtak som blir truffet av organisasjonens ledelse. Herunder gis fullmakt å innhente og oppbevare nødvendige opplysninger.