Om PSO

PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon hvor sikkerhet og service er en av kjerneverdiene i virksomheten.
Enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, sikkerhetsrådgivere, sikkerhetssjefer, operative ledere, beredskapsansvarlige, sikkerhetsvakter, vektere, ordensvakter, ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnsikkerhet og beredskap er typiske medlemmer i PSO.
PSO jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi bryr og engasjerer oss på en rekke områder.

PSO er en sikkerhets- og serviceorganisasjon som tilbyr og formidler tjenester og bistand til private, bedrifter, selskaper, institusjoner, organisasjoner, foreninger m.fl. PSO har et stort kontaktnett av profesjonelle samarbeidspartnere med forskjellig spesialkompetanse, både nasjonalt og internasjonalt. Vi stiller vår sikkerhetsfaglige kompetanse og erfaring til tjeneste for deg som privatperson og/eller til din bedrift/virksomhet. PSO formidler profesjonelle kurs og kompetanseheving, samt bidrar til yrkesstolthet, og anerkjennelse av verdien i sikkerhetsyrket. PSO ønsker også å bidra til og sikre rekruttering til bransjen, og samarbeider med flere aktører/partnere. PSO er en organisasjon med fokus på alle aspekter av sikkerhet, og samarbeider med flere etablerte bedrifter både som leverandør, og som oppdragsgiver på tjenester og kurs innen sikkerhet og beredskap.

PSO er også ett nettsted med sikkerhetsnyheter, innlegg, informasjon, debatt og fag-artikler som berører sikkerhetsbransjens hverdag. Målgruppene er vektere, sikkerhetsvakter, ordensvakter, sikkerhetspersonell, ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid samt bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnsikkerhet og beredskap.

Hjemmesiden til PSO er også en viktig informasjonskilde og nyttig kommunikasjonskanal innen aktuelle fagområder. PSO har også eget passord-beskyttet intranett for formidling av både aktuell og mer sensitiv informasjon. Denne tilgangen gis kun til ansatte og medlemmer i PSO.

Privat Sikkerhetsorganisasjon (PSO) ble etablert/stiftet i Norge den 10.08.2015. PSO ledes av et styre med representanter som er medlemmer/frivillige i organisasjonen. PSO har forankring i Vestfold/Oslo med hovedkontor i Horten. Organisasjonen er delt inn i tre avdelinger. Administrativ avdeling, operativ avdeling og en juridisk avdeling. PSO er også registrert i Frivillighetsregisteret.

PSO har kvalifisert personell og mannskaper på fast, frivillig, sporadisk og midlertidig basis. Våre medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere har bakgrunn og erfaring fra blant annet Forsvaret, Politiet, Vakt- og Sikkerhetsbransjen. Alt personell og mannskaper i PSO er frivillige medlemmer i organisasjonen. Felles for alle er et samfunnsengasjement, at man er glad i å jobbe med mennesker og liker å hjelpe andre som er i en situasjon hvor de trenger hjelp og støtte. PSO har et brennende ønske om å gi tilbake til samfunnet. Våre frivillige medlemmer stiller opp på frivillig basis og setter av tid i fritiden sin for å kunne hjelpe andre som trenger det, og trives med det.

Det å være medlem/frivillig i PSO er ofte en livsstil. Dersom du som person er opptatt av sikkerhet og service og har en genuin interesse for å hjelpe mennesker i ulike sammenhenger og situasjoner er PSO kanskje en organisasjon for nettopp deg.

Privat Sikkerhetsorganisasjon – PSO har 10 verdigrunnlag:
1. Hjelpsomhet
2. Omsorg
3. Trygghet
4. Samarbeid
5. Respekt
6. Service
7. Ærlighet
8. Kvalitet
9. Sikkerhet
10.Grundighet

PSO sine verdier og etiske retningslinjer uttrykker våre grunnholdninger og er ryggraden i PSO sin virksomhet, som er forankret i måten vi opptrer, arbeider og omgås mennesker, medlemmer, hverandre, samarbeidspartnere, leverandører og andre vi er i kontakt med i samfunnet rundt oss. Verdiene skal være gjennomgående for alt PSO gjør og skal prege alle tjenester og bistand PSO leverer. Som personell og mannskap i PSO er det avgjørende for oss at man kan identifisere seg med våre verdier. Vi hjelper til der vi ser behov og ønsker å være med på og gjøre samfunnet tryggere.

Nedfelt i våre stiftelsesdokumenter har vi noen visjoner og formål for vårt arbeid/innsats:

Utdrag fra PSO vedtekter

Organisasjonens formål er å:
2.1. Være en interesse- og medlemsorganisasjon for personer med yrke- eller faginteresse for sikkerhet, sikkerhetsrådgivere, sikkerhetssjefer, operative ledere, beredskapsansvarlige, sikkerhetsvakter, vektere, ordensvakter, ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnsikkerhet og beredskap. Være en interesse- og medlemsorganisasjon for virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt.
2.2. Arbeide for å være en aktuell/foretrukket interesse- og medlemsorganisasjon som skal være synlig og tydelig, og bidra til utvikling av gode løsninger og samle, koordinere og fremme synspunkter og forslag, samt holde et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle fagområder/bransje.
2.3. Yte medlemmer bistand og assistanse, tilby et attraktivt nettverk og fellesskap, samt arbeide for gunstige medlemsfordeler.
2.4. Være en samfunnsnyttig organisasjon og ressurs for samfunnet på lokalt, fylkes og nasjonalt nivå ved og tilby mannskaper til hjelpearbeid, sikkerhet/assistanse tjenester, humanitært og kriminalitetsforebyggende arbeid og innsats m.m. basert på frivillig innsats.
2.5. Bidra med og styrke arbeidet for et tryggere samfunn innenfor aktuelle fagområder gjennom faglige innspill, dialog, samarbeid, bevisstgjøring, kommunikasjon og forebyggende tiltak m.m.
2.6. Arbeide for private og bedrifts-medlemmenes felles interesser, samt og være en aktør som kan tale medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og næringslivet.
2.7. Tilby kompetanse gjennom bl.a. kurs, spesialkurs, foredrag, konferanser, aktiviteter, artikler, rådgivning m.m. innenfor organisasjonens relevante fagområder.
2.8. Ivareta organisasjonens medlemmer og tilby fagutvikling, kompetanseheving, aktiviteter, arrangementer, juridisk, faglig og teknisk bistand samt veiledning og rådgivning. Bevare kameratskapet og fremme sikkerhets- og serviceyrket.
2.9. Være en aktiv og profesjonell organisasjon som samarbeider innen alle relevante fagområder med offentlige myndigheter, etater, institusjoner, private og offentlige virksomheter å andre organisasjoner og foreninger samt med personer og/eller foretak som tilbyr ulike former for sikkerhetstjenester, vakttjenester, redningstjenester, beredskapstjenester, informasjonsinnhenting, privatetterforskning, konsulenttjenester, assistanse- og bistandtjenester og med andre relevante tjenester og virksomheter.
2.10. Være et kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter, privatmedlemmer og eksterne målgrupper. Det skal tilbys god medlems service. Private og bedrifts-medlemmer skal oppleve økt nytte ved å stå tilsluttet PSO. Ivareta felles faglige interesser, og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle fagområder.

Generelle bestemmelser i PSO:

 • PSO er en landsomfattende uavhengig, frittstående, ideell, selveiende og juridisk selvstendig organisasjon.
 • PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon for enkeltpersoner med yrke- eller faginteresse for sikkerhet. PSO er en interesse- og medlemsorganisasjon for ansatte og ledere i privat og offentlig sikkerhetsarbeid, herunder bedrifter, institusjoner, foreninger og organisasjoner som er opptatt av sikkerhet, samfunnsikkerhet og beredskap.
 • Alt personell tilknyttet PSO har taushetsplikt.
 • Alle personer over 20.år kan søke om medlemskap i PSO. Både menn og kvinner.
 • Alle virksomheter/bedrifter som tilbyr sikkerhet som fag, tjeneste og/eller produkt søke om bedrifts medlemskap.
 • Alle personer og bedrifter tilknyttet PSO må rette seg etter organisasjonens vedtekter og etiske retningslinjer.
 • PSO fraskriver seg alt ansvar ovenfor medlemmer som eventuelt pådrar seg rettslige eller økonomiske saker.
 • PSO tar avstand fra lovbrudd og ulovlige/straffbare aktiviteter som strider mot norsk lov.
 • Enkeltpersoner som er straffedømt eller ikke har tilfredsstillende vandel kan verken melde seg inn i PSO eller påta seg verv.
 • Dersom man allerede er medlem og man blir straffedømt i ettertid under medlemskap skal det umiddelbart behandles av styret fortløpende for nærmere avgjørelse om medlemskapet kan fortsette eller ikke. Samme regler gjelder for tillitsvalgte.
 • Klager på vedtak eller beslutninger utført og behandlet av PSO kan påklages skriftlig innen 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Skriftlig klage sendes til PSO`s enhver tid gjeldene postadresse eller e-post.

Etiske retningslinjer_PSO